Ζευγάρι ανισορροπίες

Δύο σφάλματα ζυγοστάθμισης (σημειώνονται εδώ με βέλη) μπορούν να έχουν μεν την ίδια τιμή, αλλά η θέση τους είναι κατά 180 μοίρες διαφορετική Αυτή η κατανομή του σφάλματος ζυγοστάθμισης δεν διαπιστώνεται πλέον, διότι ο ρότορας δεν μένει πλέον σε σαφή θέση. Ο περιστρεφόμενος ρότορας εκτελεί κίνηση γύρω από τον κάθετο άξονά του (κάθετα προς το άξονα περιστροφής), διότι οι δύο αστάθειες δρουν με ροπή. Για το λόγο αυτό η κατανομή αυτή της αστλάθειας καλείται σφάλμα ζυγοστάθμισης οφειλόμενο σε ροπή.

Για την διόρθωση του σφάλματος της ζυγοστάθμισης απαιτείταιι αντίστροφη ροπή, δηλαδή δύο διορθωτικές ζυγοσταθμίσεις ιδίου μεγέθους, οι οποίες, σύμφωνα με την αρχική αστάθεια, τοποθετούνται στα δύο επίπεδα εξισορρόπησης μετατοπισμένες κατά 180 μοίρες. Τα σφάλματα ζυγοστάθμισης που οφείλονται σε ροπή πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαίτερα σε επιμήκεις κυλινδρικούς ρότορες. Ιδιαίτερα κατάλληλες για τη ζυγοστάθμιση είναι οι μηχανές ζυγοστάθμισης με οριζόντιους άξονες.