Στατική ανισορροπία

Δύο σφάλματα ζυγοστάθμισης (σημειώνονται εδώ με βέλη) μπορούν να έχουν το ίδιο μέγεθος και την ίδαι γωνία και να έχουν την ίδια απόσταση από το κέντρο βάρους. Το ίδιο ισχύει και για μία μόνη αστάθεια πάνω στο κέντρο βάρους, δηλαδή εδώ στη μέση του ρότορα. Εάν τοποθετηθεί ο ρότορας αυτός σε δύο κοπές, θα αιωρηθεί μέχρι να δείχνει το βάρος προς τα κάτω. Αυτή η αστάθεια δρα χωρίς περιστροφή και γιαυτό καλείται στατικό σφάλμα ζυγοστάθμισης. Αποτέλεσμα είναι η μετατόπιση του κέντρου της μάζας από τη γεωμετρική μέση, και έτσι ο ρότορας αιωρείται παράλληλα προς τον άξονα περιστροφής του.

Ένα στατικό σφάλμα ζυγοστάθμισης πρέπει να εξισορροπηθεί στο επίπεδο του κέντρου βάρους. Για το σκοπό αυτό αφαιρείται υλικό από το βαρύ σημείο και τοποθετείται στην απέναντι πλευρά. Η εξισορρόπηση του σφάλματος της ζυγοστάθμισης συναντάται κυρίως σε δισκοειδείς ρότορες. Για τη ζυγοστάθμιση είναι κατάλληλες κατά κύριο λόγο οι μηχανές ζυγοστάθμισης κάθετου άξονα.